Regulamin współpracy

§ 1

Definicje

Dietetyk – Dietetyk Dominika Zachaj

Klient – Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, akceptuje niniejszy regulamin i zamawia lub zamówiła usługę oferowaną przez Dietetyka

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Materiały – Wszystkie pliki/dokumenty, które Dietetyk przekazuje Klientowi w trakcie współpracy

Plan Żywieniowy – dokument w jakiejkolwiek formie, będący indywidualnie dopasowanym do potrzeb Podopiecznego planem żywieniowym, w ramach którego określone zostaną przepisy, posiłki, pory posiłków, gramatura posiłków i składniki odżywcze oraz zalecenia dietetyczne. Plan Żywieniowy może być rozpisany na 7, 14 lub 21 dni.

Wywiad żywieniowo-medyczny – podane przez Podopiecznego, a wymagane przez Dietetyka, informacje w zakresie zdrowia oraz żywienia służące przygotowaniu Planu Żywieniowego, w szczególności może to być wedle uznania Dietetyka: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, kraj, data urodzenia, masa ciała, wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód talii, obwód biodra, obwód uda, ciąża, karmienie piersią, jednostki chorobowe, przyjmowane leki/suplementy, cel planu, poziom aktywności fizycznej, możliwość odgrzania posiłków w pracy/szkole, posiadany sprzęt kuchenny, preferowana ilość posiłków spożywanych na dobę, godziny posiłków, alergie i nietolerancje pokarmowe, produkty których nie lubi, ulubiona potrawa, dodatkowe uwagi i informacje, opcjonalnie wyniki badań.

Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną poprzez komunikator internetowy.

§ 2

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka.

Dietetyk świadczy usługi takie jak: konsultacje dietetyczne oraz współpraca oparta o plan żywieniowy.

Klient korzystający z usług dietetycznych oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanawiania niniejszego regulaminu. Jeżeli klient nie zgadza się z którymś podpunktów dotyczących współpracy, wymagane jest poinformowanie o tym Dietetyka poprzez e-mail przed rozpoczęciem współpracy.

§ 3

Przebieg współpracy

Kupujący po kontakcie mailowym (na adres dietetyk@dominikazachaj.pl) wpłaca widniejącą na stronie internetowej www.dominikazachaj.pl kwotę za konsultację za pomocą przelewu tradycyjnego na podany przez Dietetyka nr konta lub za pomocą płatności internetowej (BLIK) oraz rezerwuje dogodny dla siebie termin.

W przypadku braku wpłaty całości kwoty na 3 dni przed konsultacją rezerwacja zostanie anulowana.

Link do spotkania (które odbędzie się na platformie GoogleMeet) zostanie wysłany na wskazany adres e-mail w dniu konsultacji, najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Po pierwszej konsultacji, która jest obowiązkowa, Klient ma możliwość wykupienia planu żywieniowego lub umówienia kolejnego spotkania. Współpraca może polegać na konsultacji, serii konsultacji, współpracy z Planem Żywieniowym, współpracy z dzienniczkiem obserwacji. Konsultacja może przybrać Formę Elektroniczną, w szczególności konsultacji online za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania wskazanego przez Dietetyka.

§ 4

Odwoływanie, przekładanie konsultacji, zwroty

Po ustaleniu dogodnego terminu istnieje możliwość zmiany terminu bezpłatnie tylko raz, najpóźniej 24h przed pierwotnie ustalonym terminem. W przypadku 15-minutowego lub większego opóźnienia na umówioną konsultację bez uprzedniego poinformowania o tym Klient pokrywa 100% opłat związanych z tą konsultacją. Wpłacona kwota jest bezzwrotna.

§ 5

Współpraca oparta o plan żywieniowy

Klient po odbyciu konsultacji wstępnej ma możliwość zakupu Planu Żywieniowego. W przypadku gdy efektem współpracy jest wykonanie Planu Żywieniowego, wówczas stosuje się wszelkie postanowienia Umowne, które mają na celu prawidłowe wykonanie Planu Żywieniowego.

Prawa i obowiązki klienta

Klient osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.

Klient w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę oraz zdaje sobie sprawę z tego, że pożądane efekty, zależą głównie od tego, czy stosuje się do zaleceń dietetycznych.

Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

W razie uzasadnionej potrzeby Klient kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail.

Prawa i obowiązki Dietetyka

Dietetyk przeprowadza dokładny wywiad żywieniowy (w formie online lub poprzez wysłanie kwestionariusza żywieniowego), który umożliwi ułożenie indywidualnej i dobrze dopasowanej diety do potrzeb Pacjenta.

Jadłospis jest wysyłany do 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wywiadu żywieniowego lub odesłania kwestionariusza i otrzymaniu płatności za usługę na wskazany rachunek bankowy.

W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty e-mail.

Po zapoznaniu się z jadłospisem, możliwość modyfikacji przepisów jest możliwa w przypadku zgłoszenia przez Klienta uwag do maksymalnie 10 dni od momentu wysłania przez Dietetyka jadłospisu. W cenie jadłospisu możliwe jest wprowadzenie maksymalnie 3 modyfikacji. Każda zmiana posiłków ponad wyznaczoną liczbę jest dodatkowo płatna (20 zł za każdy posiłek). Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości.

Kontakt z Dietetykiem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. Poza wyznaczonymi godzinami kontakt możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.

Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w niedzielę i święta (oprócz sytuacji wyjątkowych) oraz poza godzinami pracy.

Dietetyk ma prawo zerwać współpracę z pacjentem, jeśli pacjent nie chce stosować się do zaleceń oraz w przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta (brak raportów, odpisywania na wiadomości), przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

§ 6

Postanowienia końcowe

Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Klient stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania Planu Żywieniowego, zaleceń i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   

Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.

Klient przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta. 

Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych.

Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. Klient ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.